مسابقات لیگ اسکیت بانوان و آقایان تهران

مسابقات لیگ اسکیت بانوان و آقایان تهران

 

       
 
         
   
 
 
 
   
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 1 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 200 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 24 : 000 0 30 0 0 M  محمدحسین حقیقت امیدشرق تهران 1
  0 00 : 26 : 672 0 26.99 0 0 M  محمد مهدی اقاجانی شیان الف تهران 2
  0 00 : 28 : 235 0 25.5 0 0 M  مهرشاد یوسف شیان الف تهران 3
  0 00 : 28 : 359 0 25.39 0 0 M  امیرعباس سجادی امیدشرق تهران 4
  0 00 : 29 : 547 0 24.37 0 0 M  متین گودرزی آفتاب تهران 5
  0 00 : 31 : 657 0 22.74 0 0 M  برسام خدادادی رودسرابی تهران 6
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 200 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 21 : 984 0 32.75 0 0 M  کیارش محمدی امیدشرق تهران 1
  0 00 : 23 : 266 0 30.95 0 0 M  علیرضا جمالی شیان الف تهران 2
  0 00 : 25 : 547 0 28.18 0 0 M  محمدصالح سبحانی شیان الف تهران 3
  0 00 : 25 : 890 1 27.81 0 0 M  امیرعلی بحرانی شیان ج تهران 4
  0 00 : 26 : 812 0 26.85 0 0 M  ارش ربیعی امیدشرق تهران 5
  0 00 : 26 : 813 0 26.85 0 0 M  کاوه کاویانی شیان ب تهران 6
  0 00 : 28 : 188 0 25.54 0 0 M  فرهنگ جلودار آفتاب تهران 7
  0 00 : 28 : 562 1 25.21 0 0 M  مهراب گلی رودسرابی تهران 8
  0 00 : 29 : 359 0 24.52 0 0 M  محمدتقی محوری رودسرابی تهران 9
  0 حذف 1 0 0 0 M  محمد نصرالهی شیان ب تهران 10
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 1 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 35 : 360 0 30.54 0 0 M  محمدحسین حقیقت امیدشرق تهران 1
  0 00 : 38 : 500 0 28.05 0 0 M  محمد مهدی اقاجانی شیان الف تهران 2
  0 00 : 40 : 703 0 26.53 0 0 M  مهرشاد یوسف شیان الف تهران 3
  0 00 : 42 : 360 0 25.5 0 0 M  امیرعباس سجادی امیدشرق تهران 4
  0 00 : 43 : 672 0 24.73 0 0 M  متین گودرزی آفتاب تهران 5
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 32 : 672 0 33.06 0 0 M  کیارش محمدی امیدشرق تهران 1
  0 00 : 33 : 297 0 32.44 0 0 M  علیرضا جمالی شیان الف تهران 2
  0 00 : 35 : 922 0 30.07 0 0 M  محمدصالح سبحانی شیان الف تهران 3
  0 00 : 37 : 047 0 29.15 0 0 M  شایان لحمی مسلحی  تهران 4
  0 00 : 38 : 609 0 27.97 0 0 M  کاوه کاویانی شیان ب تهران 5
  0 00 : 38 : 765 0 27.86 0 0 M  امیرعلی بحرانی شیان ج تهران 6
  0 00 : 39 : 890 0 27.07 0 0 M  ارش ربیعی امیدشرق تهران 7
  0 00 : 40 : 922 0 26.39 0 0 M  فرهنگ جلودار آفتاب تهران 8
  0 غايب 0 0 0 0 M  محمد نصرالهی شیان ب تهران 9
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 3 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 29 : 712 0 36.35 0 0 M  آریان امانی شیان الف تهران 1
  0 00 : 33 : 765 0 31.99 0 0 M  سینا نعمت الهی امیدشرق تهران 2
  0 00 : 34 : 844 0 31 0 0 M  علی خادمی مسلحی  تهران 3
  0 00 : 36 : 953 0 29.23 0 0 M  کیانوش شعبانی زاده رودسرابی تهران 4
  0 حذف 1 0 0 0 M  یاسین طباطبایی شیان الف تهران 5
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 500 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 52 : 516 0 34.28 0 0 M  کیارش محمدی امیدشرق تهران 1
  0 00 : 53 : 125 0 33.88 0 0 M  علیرضا جمالی شیان الف تهران 2
  0 00 : 58 : 813 0 30.61 0 0 M  محمدصالح سبحانی شیان الف تهران 3
  0 غايب 0 0 0 0 M  شایان لحمی مسلحی  تهران 4
  0 غايب 0 0 0 0 M  ارش ربیعی امیدشرق تهران 5
  0 غايب 0 0 0 0 M  محمد نصرالهی شیان ب تهران 6
  0 غايب 0 0 0 0 M  کاوه کاویانی شیان ب تهران 7
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                       
 
                                   
                   
   
 
 
 
   
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 3 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 500 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 56 : 781 0 31.7 0 0 M  آریان امانی شیان الف تهران 1
  0 00 : 57 : 453 0 31.33 0 0 M  سینا نعمت الهی امیدشرق تهران 2
  0 01 : 01 : 781 0 29.14 0 0 M  علی خادمی مسلحی  تهران 3
  0 غايب 0 0 0 0 M  یاسین طباطبایی شیان الف تهران 4
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
                   
   
 
 
 
   
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 3 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 1 كيلومتر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 01 : 49 : 094 0 0.01 0 0 M  آریان امانی شیان الف تهران 1
  0 01 : 58 : 563 0 0.01 0 0 M  سینا نعمت الهی امیدشرق تهران 2
  0 غايب 0 0 0 0 M  یاسین طباطبایی شیان الف تهران 3
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 1 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 200 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 25 : 672 0 28.05 0 0 M  آیدا عشق دوست امید شرق تهران 1
  0 00 : 27 : 094 0 26.57 0 0 M  ریحانه حقیقت شیان الف تهران 2
  0 00 : 27 : 219 0 26.45 0 0 M  یگانه رازقیان شیان ب تهران 3
  0 00 : 28 : 188 0 25.54 0 0 M  هانیه رجبی شیان الف تهران 4
  0 00 : 28 : 375 0 25.37 0 0 M  نیلوفر حسینی امید شرق تهران 5
  0 00 : 29 : 063 0 24.77 0 0 M  آنوشا جدی شیان ب تهران 6
  0 00 : 47 : 641 0 15.11 0 0 M  زینب مساح مسلحی تهران 7
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 200 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 24 : 547 0 29.33 0 0 M  غزاله آذرمهر امید شرق تهران 1
  0 00 : 24 : 594 0 29.28 0 0 M  سانیا عارف شیان الف تهران 2
  0 00 : 25 : 125 0 28.66 0 0 M  ثنا صفاری شیان الف تهران 3
  0 00 : 26 : 188 0 27.49 0 0 M  کژده جعفری شیان ب تهران 4
  0 00 : 26 : 954 0 26.71 0 0 M  سوگند کدخدایی آفتاب تهران 5
  0 00 : 27 : 657 0 26.03 0 0 M  مریم اکبری m.r  تهران 6
  0 00 : 28 : 374 0 25.38 0 0 M  نیلوفر غفاری آفتاب تهران 7
  0 00 : 29 : 750 0 24.2 0 0 M  بیت مساح مسلحی تهران 8
  0 00 : 29 : 840 0 24.13 0 0 M  حدیثه خیراله پور شیان ب تهران 9
  0 00 : 35 : 895 0 20.06 0 0 M  مهدیه خراسانی m.r  تهران 10
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   
 
 
 
   
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 1 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 38 : 046 0 28.39 0 0 M  آیدا عشق دوست امید شرق تهران 1
  0 00 : 39 : 531 0 27.32 0 0 M  ریحانه حقیقت شیان الف تهران 2
  0 00 : 39 : 765 0 27.16 0 0 M  هانیه رجبی شیان الف تهران 3
  0 00 : 40 : 891 0 26.41 0 0 M  یگانه رازقیان شیان ب تهران 4
  0 00 : 42 : 781 0 25.24 0 0 M  نیلوفر حسینی امید شرق تهران 5
  0 00 : 44 : 250 0 24.41 0 0 M  آنوشا جدی شیان ب تهران 6
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 35 : 297 0 30.6 0 0 M  فاطمه غزل گچی شیان ب تهران 1
  0 00 : 35 : 328 0 30.57 0 0 M  سانیا عارف شیان الف تهران 2
  0 00 : 35 : 750 0 30.21 0 0 M  غزاله آذرمهر امید شرق تهران 3
  0 00 : 37 : 172 0 29.05 0 0 M  ثنا صفاری شیان الف تهران 4
  0 00 : 37 : 781 0 28.59 0 0 M  مهلا تیمورزاده شیان ب تهران 5
  0 00 : 38 : 281 0 28.21 0 0 M  مهدیه خراسانی m.r  تهران 6
  0 00 : 40 : 406 0 26.73 0 0 M  مریم اکبری m.r  تهران 7
  0 00 : 41 : 031 0 26.32 0 0 M  نیلوفر غفاری آفتاب تهران 8
  0 00 : 42 : 468 0 25.43 0 0 M  سوگند کدخدایی آفتاب تهران 9
  0 00 : 44 : 984 0 24.01 0 0 M  بیت مساح مسلحی تهران 10
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 3 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 33 : 016 0 32.71 0 0 M  آناهیتا تاتاری شیان الف تهران 1
  0 00 : 33 : 110 0 32.62 0 0 M  مهیا دست پاک امید شرق تهران 2
  0 00 : 35 : 172 0 30.71 0 0 M  مهدیس یوسف شیان الف تهران 3
  0 00 : 37 : 359 0 28.91 0 0 M  ملینا یوسف m.r  تهران 4
  0 00 : 37 : 625 0 28.7 0 0 M  نیکی امام وردی m.r  تهران 5
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
                   
   
 
 
 
   
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله فينال 500 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 59 : 343 0 30.33 0 0 F  غزاله آذرمهر امید شرق تهران 1
  0 01 : 01 : 593 0 29.22 0 0 F  سانیا عارف شیان الف تهران 2
  0 01 : 01 : 712 0 29.17 0 0 F  ثنا صفاری شیان الف تهران 3
  0 01 : 02 : 875 0 28.63 0 0 F  مهلا تیمورزاده شیان ب تهران 4
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
                   
   
 
 
 
   
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 500 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 59 : 062 0 30.48 0 0 F  غزاله آذرمهر امید شرق تهران 1
  0 00 : 59 : 796 0 30.1 0 0 F  سانیا عارف شیان الف تهران 2
  0 01 : 01 : 625 0 29.21 0 0 F  ثنا صفاری شیان الف تهران 3
  0 01 : 03 : 234 0 28.47 0 0 M  کژده جعفری شیان ب تهران 4
  0 01 : 03 : 734 0 28.24 0 0 F  مهلا تیمورزاده شیان ب تهران 5
  0 01 : 05 : 937 0 27.3 0 0 M  مهدیه خراسانی m.r  تهران 6
  0 01 : 07 : 281 0 26.75 0 0 M  نیلوفر غفاری آفتاب تهران 7
  0 01 : 07 : 300 0 26.75 0 0 M  مریم اکبری m.r  تهران 8
  0 01 : 07 : 921 0 26.5 0 0 M  سوگند کدخدایی آفتاب تهران 9
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 3 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 500 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 54 : 547 0 33 0 0 M  مهیا دست پاک امید شرق تهران 1
  0 00 : 54 : 600 0 32.97 0 0 M  آناهیتا تاتاری شیان الف تهران 2
  0 01 : 10 : 250 0 25.62 0 0 M  نیکی امام وردی m.r  تهران 3
  0 01 : 10 : 286 0 25.61 0 0 M  ملینا یوسف m.r  تهران 4
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
  1390/2/30 تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ بانوان تهران عنوان
  آکادمی اسکیت شیان محل برگزاری مسابقات 3 رده سنی بانوان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 1 كيلومتر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 01 : 59 : 297 0 0.01 0 0 M  مهیا دست پاک امید شرق تهران 1
  0 02 : 05 : 875 0 0.01 0 0 M  مهدیس یوسف شیان الف تهران 2
  0 02 : 20 : 172 0 0.01 0 0 M  آناهیتا تاتاری شیان الف تهران 3
  0 حذف 1 0 0 0 M  ملینا یوسف m.r  تهران 4
  0 غايب 0 0 0 0 M  نیکی امام وردی m.r  تهران 5
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
       
 
         
   
 
 
 
   
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 1 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 200 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 24 : 000 0 30 0 0 M  محمدحسین حقیقت امیدشرق تهران 1
  0 00 : 26 : 672 0 26.99 0 0 M  محمد مهدی اقاجانی شیان الف تهران 2
  0 00 : 28 : 235 0 25.5 0 0 M  مهرشاد یوسف شیان الف تهران 3
  0 00 : 28 : 359 0 25.39 0 0 M  امیرعباس سجادی امیدشرق تهران 4
  0 00 : 29 : 547 0 24.37 0 0 M  متین گودرزی آفتاب تهران 5
  0 00 : 31 : 657 0 22.74 0 0 M  برسام خدادادی رودسرابی تهران 6
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 2 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 200 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 21 : 984 0 32.75 0 0 M  کیارش محمدی امیدشرق تهران 1
  0 00 : 23 : 266 0 30.95 0 0 M  علیرضا جمالی شیان الف تهران 2
  0 00 : 25 : 547 0 28.18 0 0 M  محمدصالح سبحانی شیان الف تهران 3
  0 00 : 25 : 890 1 27.81 0 0 M  امیرعلی بحرانی شیان ج تهران 4
  0 00 : 26 : 812 0 26.85 0 0 M  ارش ربیعی امیدشرق تهران 5
  0 00 : 26 : 813 0 26.85 0 0 M  کاوه کاویانی شیان ب تهران 6
  0 00 : 28 : 188 0 25.54 0 0 M  فرهنگ جلودار آفتاب تهران 7
  0 00 : 28 : 562 1 25.21 0 0 M  مهراب گلی رودسرابی تهران 8
  0 00 : 29 : 359 0 24.52 0 0 M  محمدتقی محوری رودسرابی تهران 9
  0 حذف 1 0 0 0 M  محمد نصرالهی شیان ب تهران 10
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور
                                               
                                                             
                                                             
                       
 
                                   
   
 
       
 
   
             
             
    تاریخ برگزاری مرحله پنجم لیگ آقایان تهران عنوان
    محل برگزاری مسابقات 1 رده سنی آقايان جنسیت
  مـرحله مقدماتي 300 متر   ليست شركت كنندگان ماده    
  امتیاز رکورد دور Km/h شماره گروه نام و نام خانوادگی تیم استان رتبه
  0 00 : 35 : 360 0 30.54 0 0 M  محمدحسین حقیقت امیدشرق تهران 1
  0 00 : 38 : 500 0 28.05 0 0 M  محمد مهدی اقاجانی شیان الف تهران 2
  0 00 : 40 : 703 0 26.53 0 0 M  مهرشاد یوسف شیان الف تهران 3
  0 00 : 42 : 360 0 25.5 0 0 M  امیرعباس سجادی امیدشرق تهران 4
  0 00 : 43 : 672 0 24.73 0 0 M  متین گودرزی آفتاب تهران 5
    مسئول مسابقات   ناظر مسابقات   مسئول سنسور   سرداور