تقویم ورزشی سال 1390 اسکیت استان تهران

تقویم ورزشی سال 1390 اسکیت استان تهران

ریاست محترم هیات اسکیت استان تهران

احتراما

تقویم ورزشی سال 1390 اسکیت استان تهران ، در دو بخش 1 - مسابقات 2-  سمینارها و جلسات و گردهمایی ها تقدیم ریاست محترم هیات استان میگردد،  تا پس از بررسی و تایید جنابعالی و ابلاغ به این انجمن ،  اجرایی گردد .

در ضمن جهت اطلاع آن ریاست محترم  باطلاع میرساند که مسابقات قرار است در گروههای سنی (70 و به بالا ) و ( 71-72) و ( 73و 74 و 75 ) و ( 76- 77) و  ( 78 - 79 ) و  ( 80 - 81 - 82 و ..) انجام گردد .

تقویم پیشنهادی انجمن اسکیت سرعت استان تهران

صفحه 1

ردیف

شرح فعالیت

جنسیت

زمان

مکان

آقایان

بانوان

1

اولین دوره مسابقات انتخابی تیم ماراتن

*

 

هفته سوم فروردین

تهران/میزبان

2

اعزام تیم منتخب استان به یک مسابقه برون مرزی

*

*

خرداد / تیر/ اردیبهشت

کشور ؟؟؟؟

3

مرحله اول  لیگ نونهالان و نوجوانان تهران

*

*

تیر

تهران/میزبان

4

مرحله اول لیگ بزرگسالان و جوانان

*

*

تیر

تهران/میزبان

5

دومین  دوره مسابقات انتخابی تیم ماراتن

*

 

مرداد

تهران/میزبان

6

مرحله دوم  لیگ نونهالان و نوجوانان تهران

*

*

مرداد

تهران/میزبان

7

مرحله دوم لیگ بزرگسالان و جوانان

*

*

مرداد

تهران/میزبان

8

مسابقات دستجات آزاد استان تهران

*

*

شهریور

تهران/میزبان

9

مرحله سوم  لیگ نونهالان و نوجوانان تهران

*

*

شهریور

تهران/میزبان

10

مرحله سوم لیگ بزرگسالان و جوانان

*

*

شهریور

تهران/میزبان

11

مرحله چهارم  لیگ نونهالان و نوجوانان تهران

*

*

مهر

تهران/میزبان

12

مرحله چهارم لیگ بزرگسالان و جوانان

*

*

مهر

تهران/میزبان

13

مرحله پنجم  لیگ نونهالان و نوجوانان تهران

*

*

آبان

تهران/میزبان

14

مرحله پنجم لیگ بزرگسالان و جوانان

*

*

آبان

تهران/میزبان

15

مسابقات انتخابی تیم استان تهران جهت قهرمانی کشور

*

*

آبان

تهران/میزبان

16

سومین دوره مسابقات انتخابی تیم ماراتن

*

 

آذر

تهران/میزبان

17

مسابقات دهه مبارکه فجر

*

*

بهمن

تهران/میزبان